LichChieu.net


Giá Vé Sneakshow

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Áp dụng theo mức giá vé cao nhất trong ngày chiếu sneakshow
2. Không áp dụng tất cả các chương trình khuyến mãi về giá, chính sách giá vé ưu đãi bao gồm:  U22, Member Day, HSSV, Suất Sớm, Suất Khuya….