LichChieu.net


Shopee

  1. Hình thức sử dụng: Code
  2. Số lượng: 1000
  3. Thời gian áp dụng: đến 15.03.2018
  4. Địa điểm: Toàn hệ thống BHD Star Cineplex
  5. Quy định sử dụng:
    • Áp dụng đổi vé xem phim 2D cho tất cả các ngày
    • Đồng thời được áp dụng giảm 20% giá CO